(c) 1992-2005 Tops Datacom Ltd.

付款條件設定

本作業可預先設定付款條件,當建立銷貨單時便可以取回使用。本作業可使用新增、修改、刪除功能設定付款條件。

從「基本設定」-「各類代碼設定」-「付款條件設定」。

Sys01c1.jpg (32525 bytes)

sys01c2.jpg (34542 bytes)


 

(c) 2005 Tops Datacom Ltd.