(c) 1992-2005 Tops Datacom Ltd.

幣別代碼設定

本作業可設定幣別代碼,使用新增、修改、刪除等功能。幣值設定主要是方便查詢及列印使用。

從「基本設定」-「各類代碼設定」-「幣別代碼設定」。

Sys01b1.jpg (36221 bytes)

Sys01b2.jpg (35022 bytes)


 

(c) 2005 Tops Datacom Ltd.