(c) 1992-2005 Tops Datacom Ltd.

客戶對帳單

stk1001.jpg (75895 bytes)

客戶對帳單(月結單)可以列印期間(每月)客戶應收未收記錄用作對帳之用。

key15.jpg (1885 bytes) - 配合 WinFax Pro 直接將對帳單傳真給客戶.

stk1002.jpg (4823 bytes)

選擇顯示範圍:全部;應收帳為零,應收帳不為零.

(c) 2005 Tops Datacom Ltd.