(c) 1992-2005 Tops Datacom Ltd.

試算表

試算表用來驗證各科目的餘額,依科目順序排列,驗證各科目記錄有否失平衡的錯誤發生。

從「總帳管理」-「會計報表作業」-「試算表」。

accr0601.jpg (22497 bytes)

輸入日期範圍後可按「預覽」在畫面顯示或「列印」輸出至印表機。


accr0602.jpg (2545 bytes) 只列印有傳票交易之會計科目。

accr0603.jpg (104484 bytes)


(c) 2005 Tops Datacom Ltd.